Fotogalerie

Zobrazit fotografie:

Vyhledávání výrazu 'Kamil Piro��'

Na dotaz 'Kamil Piro��' nebyla nalezena žádná fotografie.

Konto našeho srdce vèera

Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem

Ètyøletý Vítek Heømánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštìvuje psychologa, logopeda a s rodièi chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštìvuje kroužky s dìtmi kvùli socializaci.
Více >
Konto našeho srdce 28.07.2022

Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostì

Oblastní poboèka neziskové organizace SONS v Mostì, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientùm, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kanceláøského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Vìra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Konto našeho srdce 20.07.2022

Metalboøí pøispìlo malému bojovníkovi èástkou 50 000 Kè

Spolek Metalboøí pøichystal na 25. èervna festival metalové hudby v Horním Jiøetínì, který by mohl pomoci tam, kde je tøeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a bìhem koncertu se vybrala èástka, kterou organizátoøi dorovnali do èástky 50 000 Kè.
Více >